Privacyverklaring

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens bij uw bezoek aan onze website. Wij gebruiken uw gegevens volgens de wettelijke voorschriften. Hieronder willen wij u graag informeren over de wijze en omvang van deze verwerking van persoonsgegevens via onze website volgens artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
I. Gegevens over de Verwerkingsverantwoordelijke
Kuhmichel Abrasiv GmbH
Am Rosenbaum 22
40822 Ratingen
webmaster@kuhmichel.com
+49 2102 93979 – 0

II. Informatie over de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, staat onze externe functionaris voor gegevensbescherming u graag te woord:
De heer Arndt Halbach van GINDAT GmbH
Wetterauer Str. 6, 42897 Remscheid

datenschutz@kuhmichel.com

III. Gegevensverwerking via deze website

Uw bezoek aan onze website wordt geprotocolleerd. In de eerste plaats worden de volgende gegevens verzameld, die uw browser naar ons doorstuurt:

 •  het momenteel door uw pc of router gebruikte IP-adres;
 •  datum en uur;
 •  browsertype en -versie;
 •  het besturingssysteem van uw pc;
 •  de door u bezochte pagina’s;
 •  naam en grootte van het (de) aangevraagde bestand(en);
 •  evt. de URL van de verwijzende website.

Deze gegevens worden alleen verzameld voor doeleinden van gegevensveiligheid, voor de verbetering ons webaanbod alsook voor foutanalyse op basis van art. 6 lid 1 f) AVG. Het IPadres van uw computer wordt echter geanonimiseerd (verkort met de laatste 3 cijfers). Verder kunt u onze website bezoeken zonder opgave van persoonsgegevens.
Wij wijzen er echter op dat gegevensoverdracht op het internet (bv. bij communicatie via mail) veiligheidsrisico’s kan inhouden. Bescherming van de gegevens tegen toegang door
derden is niet mogelijk. Gelieve vertrouwelijke gegevens daarom via een andere weg, bv. per post, aan ons te bezorgen.

IV. Ontvanger van persoonsgegevens

Voor de uitvoering en afwikkeling van verwerkingsprocessen kunnen wij een beroep doen op dienstenaanbieders inzake gegevensverwerking. Concreet doen wij voor de hosting van onze website een beroep op dienstenaanbieders.
Met deze dienstenaanbieders worden overeenkomsten afgesloten volgens de bepalingen van art. 28 AVG, die de bij wet vereiste punten inzake gegevensbescherming en gegevensveiligheid bevatten.

V. Gebruik van cookies

Op onze website gebruiken wij zgn. cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die uw browser opslaat op uw computer. Het gebruik van cookies dient om het internetaanbod gebruiksvriendelijker te maken. Zo is het bv. mogelijk om de gebruiker voor de duur van zijn sessie te herkennen zonder dat hij zijn gebruikersnaam en wachtwoord opnieuw moet ingeven. De cookies brengen geen schade toe aan uw computer en worden na beëindiging van uw sessie gewist. De basis voor de gegevensverwerking is art 6 lid 1 f) AVG.

Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na het afsluiten van uw browsers onmiddellijk gewist (zgn. sessiecookies).

Andere cookies blijven op uw apparaat staan en zorgen ervoor dat uw browser bij een volgende bezoek opnieuw worden herkend (permanente cookies).

De gegevensverwerking in verband met cookies die alleen voor de goede werking van ons online-aanbod dienen, gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens art. 6 lid 1 f) AVG.

Stemt u niet in met het gebruik van cookies, kunt u uw browser zo instellen dat er geen cookies orden opgeslagen. Wij wijzen er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

VI. Uw rechten

Volgens §§ 15-21 AVG kunt u in de daar beschreven gevallen de volgende rechten met betrekking tot de bij ons verwerkte persoonsgegevens uitoefenen.

Recht van inzage
U hebt om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens.

Recht op rectificatie
U kunt onverwijld rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens verkrijgen.

Recht op wissing
U hebt het recht wissing van u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

 • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn
  verzameld of anderszins verwerkt;
 • u trekt de toestemming waarop de verwerking berust, in;
 • u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking;
 • uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

Het recht op wissing bestaat echter niet wanneer het in strijd is met het gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke. Dat kan bv. zijn

 • persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening of
  onderbouwing van een rechtsvordering;
 • een wissing op grond van de wettelijke bewaringsverplichtingen is niet mogelijk.

Indien gegevens niet kunnen worden gewist, kan echter wel een recht op beperking van de verwerking (zie verder) bestaan.

Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht om van ons de beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer:

 • u de juistheid van de gegevens betwist en wij daarom de juistheid van de
  persoonsgegevens controleren;
 • de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de
  persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
 • wij de gegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog niet vaststaat of onze
  gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan die van u.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door ons, indien de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Intrekkingsrecht
De betrokkene heeft het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 e) of f); dit geldt ook profilering op basis van die bepalingen. Indien de verwerking van u persoonsgegevens is gebaseerd op een toestemming, hebt u het recht deze toestemming op elk ogenblik in te trekken.

VII. Termijnen voor het wissen van gegevens

Indien er geen wettelijke bewaringstermijn bestaat, worden de gegevens gewist of vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doeleinde van de gegevensverwerking. Voor de bewaring van persoonsgegevens gelden andere termijnen; zo worden fiscaal relevante gegevens doorgaans 10 jaar, en andere gegevens volgens handelsrechtelijke voorschriften doorgaans 6 jaar bewaard. Ten slotte kan de opslagperiode ook worden bepaald door wettelijke verjaringstermijnen, bijvoorbeeld volgens de §§ 195 e.v. van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) de termijn van drie jaar, of in bepaalde gevallen tot dertig jaar.

VIII. Recht op klacht bij een toezichthoudende autoriteit

Elke betrokkene heeft volgens art. 77 AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit wanneer hij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens in strijd is met de AVG. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming is de Landesbeauftragte für den Datenschutz van de deelstaat waar de maatschappelijke zetel van het bedrijf is gevestigd.

Open Cookievoorkeuren